language vietnam

Kết quả Vietnamlottery.live


06/01/2022 Thursday
Thắng lợi
GIẢI 1
670093
GIẢI 2
145120
GIẢI 3
935748
Giải khởi động
132950
395718
680359
594248
299121
Giải khuyến khích
695331
765218
868037
453025
556270

05/01/2022 Wednesday
Thắng lợi
GIẢI 1
298722
GIẢI 2
681205
GIẢI 3
107481
Giải khởi động
860107
701319
447295
718537
391055
Giải khuyến khích
327130
470928
736961
838449
290695

04/01/2022 Tuesday
Thắng lợi
GIẢI 1
494834
GIẢI 2
762013
GIẢI 3
356592
Giải khởi động
829650
243959
731122
650064
864848
Giải khuyến khích
391266
469867
952699
966139
727521

03/01/2022 Monday
Thắng lợi
GIẢI 1
655126
GIẢI 2
297481
GIẢI 3
246031
Giải khởi động
552815
953292
177050
839494
680283
Giải khuyến khích
214105
155757
964163
469256
122287

02/01/2022 Sunday
Thắng lợi
GIẢI 1
857659
GIẢI 2
821042
GIẢI 3
473638
Giải khởi động
324376
183709
137100
240448
739231
Giải khuyến khích
211677
857889
562002
949334
426427

01/01/2022 Saturday
Thắng lợi
GIẢI 1
693847
GIẢI 2
524962
GIẢI 3
457135
Giải khởi động
298087
466018
586692
920681
846997
Giải khuyến khích
248721
322889
859514
836578
400799

31/12/2021 Friday
Thắng lợi
GIẢI 1
931995
GIẢI 2
827089
GIẢI 3
636350
Giải khởi động
507765
924350
882947
562814
664298
Giải khuyến khích
587472
415518
535827
261363
617058

30/12/2021 Thursday
Thắng lợi
GIẢI 1
790281
GIẢI 2
635024
GIẢI 3
506320
Giải khởi động
466574
303075
911455
139874
305648
Giải khuyến khích
546433
207824
946576
959336
674586

29/12/2021 Wednesday
Thắng lợi
GIẢI 1
310214
GIẢI 2
268496
GIẢI 3
518547
Giải khởi động
440954
502163
146858
634743
945345
Giải khuyến khích
212700
832910
247216
159813
554554

28/12/2021 Tuesday
Thắng lợi
GIẢI 1
097548
GIẢI 2
267106
GIẢI 3
724517
Giải khởi động
777993
998073
584219
803661
431798
Giải khuyến khích
454629
389215
896403
652998
731159

27/12/2021 Monday
Thắng lợi
GIẢI 1
135182
GIẢI 2
753622
GIẢI 3
249686
Giải khởi động
124882
415312
944824
754902
264415
Giải khuyến khích
232633
420018
878672
763202
445890

26/12/2021 Sunday
Thắng lợi
GIẢI 1
240317
GIẢI 2
699615
GIẢI 3
822141
Giải khởi động
550401
253505
563492
144863
242513
Giải khuyến khích
668779
912311
230880
413118
259860

25/12/2021 Saturday
Thắng lợi
GIẢI 1
230133
GIẢI 2
690321
GIẢI 3
246524
Giải khởi động
763199
189977
269413
124989
705329
Giải khuyến khích
113262
846940
514842
371216
303373

24/12/2021 Friday
Thắng lợi
GIẢI 1
625127
GIẢI 2
760928
GIẢI 3
248610
Giải khởi động
133151
874326
121455
815357
719930
Giải khuyến khích
748653
192231
412682
243179
308365

23/12/2021 Thursday
Thắng lợi
GIẢI 1
129734
GIẢI 2
686019
GIẢI 3
402547
Giải khởi động
374065
382236
998123
615272
573182
Giải khuyến khích
510634
409302
801827
718931
930278
Trang: