language vietnam

Kết quả Vietnamlottery.live


23/09/2021 Thursday
Thắng lợi
GIẢI 1
833700
GIẢI 2
429092
GIẢI 3
808047
Giải khởi động
504218
478334
693145
242818
599874
Giải khuyến khích
941192
528991
878390
332946
529946

22/09/2021 Wednesday
Thắng lợi
GIẢI 1
545099
GIẢI 2
485436
GIẢI 3
386604
Giải khởi động
248632
836465
386196
228829
528043
Giải khuyến khích
307682
845450
484024
233373
120298

21/09/2021 Tuesday
Thắng lợi
GIẢI 1
824196
GIẢI 2
711326
GIẢI 3
716049
Giải khởi động
943387
529430
614485
396811
506726
Giải khuyến khích
663313
266921
710945
824326
254956

20/09/2021 Monday
Thắng lợi
GIẢI 1
917554
GIẢI 2
624353
GIẢI 3
120504
Giải khởi động
685940
994179
798503
157183
693133
Giải khuyến khích
161568
473781
960706
570102
590105

19/09/2021 Sunday
Thắng lợi
GIẢI 1
190761
GIẢI 2
137341
GIẢI 3
578651
Giải khởi động
362982
989027
820286
449627
943422
Giải khuyến khích
712135
557574
200062
488625
556574

18/09/2021 Saturday
Thắng lợi
GIẢI 1
879550
GIẢI 2
904372
GIẢI 3
345798
Giải khởi động
663203
353795
597362
461595
334781
Giải khuyến khích
837932
334456
595682
717685
531534

17/09/2021 Friday
Thắng lợi
GIẢI 1
478727
GIẢI 2
663721
GIẢI 3
825879
Giải khởi động
836519
957736
824076
915506
954401
Giải khuyến khích
536167
517033
777710
855949
457026

16/09/2021 Thursday
Thắng lợi
GIẢI 1
511569
GIẢI 2
690816
GIẢI 3
121965
Giải khởi động
838341
922780
117768
307384
365896
Giải khuyến khích
846308
746427
177861
803970
400548

15/09/2021 Wednesday
Thắng lợi
GIẢI 1
522903
GIẢI 2
208500
GIẢI 3
519568
Giải khởi động
636435
758353
293212
249615
397050
Giải khuyến khích
342573
410941
448806
768939
980512

14/09/2021 Tuesday
Thắng lợi
GIẢI 1
438069
GIẢI 2
768961
GIẢI 3
966090
Giải khởi động
335790
404185
476996
853582
777765
Giải khuyến khích
629588
717148
192098
424869
329886

13/09/2021 Monday
Thắng lợi
GIẢI 1
313566
GIẢI 2
126597
GIẢI 3
147684
Giải khởi động
941011
117083
204405
793667
476536
Giải khuyến khích
590875
698131
172641
995594
507722

12/09/2021 Sunday
Thắng lợi
GIẢI 1
644135
GIẢI 2
758878
GIẢI 3
824625
Giải khởi động
907984
352620
302430
498392
208706
Giải khuyến khích
553179
342470
179917
680255
668651

11/09/2021 Saturday
Thắng lợi
GIẢI 1
863312
GIẢI 2
963459
GIẢI 3
399210
Giải khởi động
610711
368276
917340
528726
407301
Giải khuyến khích
252648
766797
696858
790440
366912

10/09/2021 Friday
Thắng lợi
GIẢI 1
352824
GIẢI 2
327760
GIẢI 3
269085
Giải khởi động
536221
813169
334750
201550
852620
Giải khuyến khích
787641
774181
679700
743628
940260

09/09/2021 Thursday
Thắng lợi
GIẢI 1
153940
GIẢI 2
498662
GIẢI 3
191253
Giải khởi động
598365
746385
539589
376308
874463
Giải khuyến khích
742729
734155
344027
937881
795992
Trang: